Audyt Bezpieczeństwa ISA

Audyt bezpieczeństwa ISA (Industrial Security Assessment) skupia się na ocenie i analizie bezpieczeństwa systemów przemysłowych, w tym systemów sterowania przemysłowego (ICS) oraz innych technologii używanych w środowiskach przemysłowych. Celem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach, które mogą wpłynąć na ciągłość działania, bezpieczeństwo i niezawodność krytycznych operacji przemysłowych. 

Opis usługi:

Audyt obejmuje kompleksową analizę systemów sterowania przemysłowego (ICS) oraz innych technologii przemysłowych. Zaczyna się od wstępnej analizy infrastruktury, przechodzi przez ocenę ryzyka, testy penetracyjne, analizę konfiguracji, aż do oceny polityk i procedur. Celem jest identyfikacja luk w zabezpieczeniach i zagrożeń, które mogą wpływać na ciągłość działania, bezpieczeństwo i niezawodność krytycznych operacji przemysłowych. 

Główne etapy audytu:

 • Wstępna analiza: Zbieranie informacji na temat obecnego stanu infrastruktury, w tym dokumentacji, schematów sieci, listy aktywów oraz polityk i procedur związanych z bezpieczeństwem.
 • Ocena ryzyka: Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ocena ryzyka związanego z każdym z nich. Obejmuje to analizę scenariuszy ataku, potencjalnych wektorów zagrożeń oraz skutków dla organizacji. 
 • Analiza konfiguracji: Przegląd konfiguracji urządzeń i systemów w celu identyfikacji potencjalnych słabości, takich jak nieaktualne oprogramowanie, niezabezpieczone interfejsy komunikacyjne czy brakujące aktualizacje. 
 • Ocena polityk i procedur: Analiza obecnych polityk, procedur i praktyk związanych z bezpieczeństwem w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy. 
 • Raportowanie: Przygotowanie szczegółowego raportu przedstawiającego wyniki audytu, w tym zidentyfikowane luki w zabezpieczeniach, rekomendacje dotyczące działań naprawczych oraz strategie zarządzania ryzykiem. 

Audyt bezpieczeństwa ISA jest kluczowym elementem strategii zarządzania ryzykiem dla organizacji przemysłowych. Dzięki dokładnej analizie i ocenie systemów przemysłowych organizacje mogą lepiej zrozumieć swoje słabości, podjąć świadome decyzje dotyczące inwestycji w bezpieczeństwo i zapewnić ciągłość działania w obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych. 

Korzyści dla klienta:

Korzyści z przeprowadzenia audytu ISA obejmują zwiększenie świadomości bezpieczeństwa, ochronę przed stratami, zapewnienie zgodności z regulacjami, oraz optymalizację inwestycji w bezpieczeństwo. 

 • Zwiększenie świadomości: Zrozumienie obecnego stanu bezpieczeństwa systemów przemysłowych i potencjalnych zagrożeń. 
 • Ochrona przed stratami: Zapobieganie potencjalnym atakom, które mogą prowadzić do przerw w działalności, strat finansowych czy uszkodzenia reputacji.
 • Zgodność z regulacjami: Zapewnienie, że organizacja spełnia wymagania prawne i branżowe dotyczące bezpieczeństwa. 
 • Optymalizacja inwestycji: Skierowanie zasobów i inwestycji w najbardziej krytyczne obszary, które wymagają wzmocnienia. 

Dla kogo jest przeznaczona:

Usługa skierowana jest do organizacji przemysłowych, które chcą zabezpieczyć swoje systemy przemysłowe przed rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi. 

Cechy i specyfikacja:

 • Wstępna analiza: Audyt rozpoczyna się od szczegółowego przeglądu obecnej infrastruktury i dokumentacji, co obejmuje schematy sieci i listy aktywów. 
 • Ocena ryzyka: Audyt skupia się na identyfikacji i ocenie zagrożeń oraz ryzyka, w tym analizie scenariuszy ataku i wektorów zagrożeń. 
 • Analiza konfiguracji: Sprawdzenie ustawień urządzeń i systemów pod kątem luk, takich jak przestarzałe oprogramowanie lub niezabezpieczone interfejsy.
 • Ocena polityk i procedur: Audyt obejmuje analizę istniejących praktyk związanych z bezpieczeństwem, wykrywając obszary wymagające usprawnień.
 • Raportowanie: Podsumowanie wyników audytu, w tym rekomendacje działań naprawczych i strategii zarządzania ryzykiem.

Przykłady zastosowań:

 • Fabryki i zakłady produkcyjne: Audyt może pomóc w zabezpieczeniu krytycznej infrastruktury i zapewnieniu ciągłości procesów produkcyjnych. 
 • Firmy energetyczne: Ochrona infrastruktury krytycznej przed atakami mającymi na celu przerwanie dostaw energii. 
 • Przedsiębiorstwa chemiczne: Zapewnienie bezpieczeństwa procesów chemicznych i przemysłowych przed cyfrowymi zagrożeniami.
 • Infrastruktura transportowa: Ochrona systemów sterowania ruchem i bezpieczeństwa w transporcie.
Skontaktuj się z nami i poznaj, jak Audyt Bezpieczeństwa ISA może pomóc w zabezpieczeniu i optymalizacji Państwa infrastruktury przemysłowej w obliczu nowych wyzwań cyberbezpieczeństwa, zapewniając ochronę krytycznych operacji i ciągłość działania.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym