Przykładowy program szkolenia RODO

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia każdy administrator Danych Osobowych winien zapewnić szkolenia dla swojej kadry, która przetwarza dane osobowe. Poniżej załączyliśmy przykładowy harmonogram szklenia, który będziemy chcieli w zakresie naszej oferty przeprowadzić dla Państwa wyznaczonej kadry w modelu świadczenia usług (audyt, wdrożenie, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych)

 • Wstęp do RODO
 • Podstawy prawne i wytyczne do RODO
 • Rodzaje danych osobowych
 • Definicje
 • Przetwarzanie
 • Profilowanie
 • Pseudonimizacja
 • Zbiór danych
 • Administrator danych osobowych
 • Zgoda
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Modelowanie procesów zawierających dane osobowe
 • Legalność przetwarzania danych osobowych
 • Zgoda na przetwarzanie
 • Warunki przetwarzania danych szczególnie chronionych
 • Obowiązki informacyjne niezbędne do zapewnienia rzetelności
 • Pozyskiwanie danych osobowych w sposób pośredni
 • Obowiązki Administrator Danych Osobowych
 • Termin na udzielenie informacji
 • Prawo dostępu
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do ograniczenia w przetwarzaniu
 • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu
 • Profilowanie
 • Obowiązki Administratora danych osobowych
 • Faza projektowania oraz domyślna ochrona danych osobowych
 • Podmiot przetwarzający
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • Inne obowiązki  ADO
 • Domyślna ochrona danych
 • Bezpieczeństwo przetwarzania
 • Zgłaszania naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu
 • Zawiadamianie naruszenia danych osobie której dotyczą
 • Wymagalność zawiadomienia kiedy dotyczy
 • Inspektor Ochrony Danych
 • IOD – zadania
 • Kodeksy postępowania
 • Ogólna zasada przetwarzania
 • Organ nadzorczy
 • Środki ochrony prawnej odpowiedzialność i sankcje
 • Prawo do Sądu, odszkodowania i odpowiedzialność
 • Ogólne warunki nakładania kar
 • Możliwe kary
 • Główne zasady bezpieczeństwa informacji
 • Funkcje kontrolne UODO
 • Podsumowanie
 • Pytanie i odpowiedzi