SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI – ISO 27001

Korzyści z wdrożenia systemu:

 • Ochrona danych i poufnych informacji
 • Identyfikacja zagrożeń i zarządzanie ryzykiem – minimalizacja ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji
 • Wzrost wiarygodności firmy (na rynku polskim i międzynarodowym)
 • Bezpieczeństwo informacji w firmie
 • Zgodność działań z przepisami, zwiększenie wiarygodności firmy
 • Minimalizacja popełnienia błędu w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie incydentami dotyczącymi m.in. bezpieczeństwa informacji
 • Świadomość kadry w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Podniesienie poziomu jakości ochrony aktywów informacyjnych

SYSTEM ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA – ISO 22301

Korzyści z wdrożenia systemu:

 • Pomaga w sprawnym funkcjonowaniu firmy
 • Zarządzanie ryzykiem i wpływem ryzyka na biznes
 • Ogranicza negatywne skutki wystąpienia zakłóceń
 • Identyfikuje i zarządza zagrożeniami w firmie
 • Minimalizuje wpływ incydentów
 • Pomaga podejmować decyzje krytyczne w sytuacjach kryzysowych
 • Minimalizuje czasy przestojów podczas incydentów i skraca czas przywrócenia do pełnego funkcjonowania
 • Podnosi odporność firmy na sytuacje kryzysowe

SYSTEM ZARZĄDZANIA OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH – ISO 27701

Korzyści z wdrożenia systemu:

 • Wprowadzenie zasad zabezpieczenia informacji dotyczących zarządzania prywatnością
 • Wdrożenie wytycznych dla danych osobowych aby wspierać procesy zgodnie z wymaganiami dla prywatności
 • Zwiększenie poziomu zaufania wobec przetwarzania danych osobowych
 • Obsługa zgodności z przepisami dotyczących prywatności
 • Zaufanie wobec zarządzania danymi osobowymi
 • Przejrzystość dla zainteresowanych stron