Specjalizowane narzędzie do inwentaryzacji danych osobowych na potrzeby RODO. Przeszukaj systemy i sprawdź czy zawierają dane osobowe lub wrażliwe. Specjalizowany skaner do wyszukiwania i inwentaryzacji danych osobowych w systemach przedsiębiorstwa i kontroli przetwarzania wymaganej przez RODO. SensID Detect skanuje bazy danych, systemy plików, dokumenty, serwery pocztowe i automatycznie rejestruje wystąpienia danych osobowych lub wrażliwych.

Sens ID logotype

Specjalizowane narzędzie do inwentaryzacji danych osobowych na potrzeby RODO.

Przeszukaj systemy i sprawdź czy zawierają dane osobowe lub wrażliwe.

Specjalizowany skaner do wyszukiwania i inwentaryzacji danych osobowych w systemach przedsiębiorstwa i kontroli przetwarzania wymaganej przez RODO. SensID Detect skanuje bazy danych, systemy plików, dokumenty, serwery pocztowe i automatycznie rejestruje wystąpienia danych osobowych lub wrażliwych.

Przygotuj katalog źródeł i zbiorów danych osobowych.

SensID Detect pozwala na przygotowanie katalogu źródeł danych w których odnalezione zostały dane osobowe do celów raportowych oraz cyklicznego monitorowania systemów i weryfikacji polityk bezpieczeństwa.

Zapewnij ciągłą inwentaryzację danych osobowych – „security by design”.

Udostępnij usługę SensID Detect dla systemów realizujących procesy biznesowe i rejestruj dane osobowe w momencie ich wprowadzania lub przesyłania. Podłącz systemy poczty korporacyjnej do SensID Detect i inwentaryzuj dane osobowe przesyłane w wiadomościach email.

Rekomendujemy Klientom zweryfikowane w praktyce, skuteczne narzędzia, wspomagające proces zarządzania danymi osobowymi:

  • identyfikacja posiadanych ustrukturyzowanych i nieustrukuryzowanych danych osobowych we wszystkich posiadanych zasobach IT, włącznie z pocztą, plikami pdf, zdjęciami itp. oraz ich wycena
  • automatyczna analiza ryzyka
  • alertowanie incydentów
  • prowadzenie RCP
  • skuteczna anonimizacja
  • pełne przygotowanie do rozliczalności

Dlaczego sensID Detect ułatwia inwentaryzację danych osobowych?

Gotowe konektory do źródeł danych

Gotowe konektory do podłączenia i przeszukania źródeł strukturalnych i nie-strukturalnych: Relacyjne bazy danych (SQL): Oracle, Informix, PostgreSQL, mySQL, IBM DB2, Non-SQL: Hbase, DynamoDB

Serwery poczty korporacyjnej: MS Exchange Przeszukiwanie dokumentów: MS Office Word, Excel, Power Point,PDF, Open Document Format ODF,HTML, XML, Pliki poczty: emf, mbox, rfc822, pst, tnef, i inne iWorks, wordperfect, epub, rtf, chm Archiwów: ZIP, TAR, GZIP, 7ZIP

Przeszukiwanie meta-informacji: Pliki graficzne: png, gif, bmp, tiff, jpeg, psd

Gotowy leksykon danych osobowych

Gotowy leksykon danych osobowych przygotowany pod kątem polskiego systemu prawnego i biznesowego, który dodatkowo może być rozszerzony o specyficzne dane dla konkretnego użycia narzędzia np. identyfikatory klientów, specyficzne sformułowania i cechy opisowe.

Nazwy: imiona, nazwiska, organizacje

Dane adresowe: adresy i nazwy miejsc

Dane kontaktowe: numery telefonów komórkowych, stacjonarnych, email, IP

Numery dokumentów: PESEL, NIP, REGON, KRS, paszport, nr prawa jazdy, numer rejestracyjny pojazdu, nr identyfikacji pojazdu VIN, nr księgi wieczystej

Identyfikatory finansowe: numery kont bankowych, numery kart kredytowych

Identyfikatory medyczne: numery recept, lekarzy, farmaceutów

Przeszukiwanie poczty korporacyjnej

Gotowe funkcje pozwalające wyszukiwać i klasyfikować dane osobowe przetrzymywane w mailach na serwerach poczty korporacyjnej takich jak MS Exchange oraz w plikach na stacjach użytkowników (.pst).

Obsługa języka naturalnego

SensID realizuje precyzyjne wykrywanie danych osobowych i danych wrażliwych w „zaszumionych” źródłach niestrukturalnych np.: w dokumentach, plikach, logach, strumieniach danych lub bazach danych zawierających treści w języku naturalnym. W szczególności sensID zapewnia wsparcie dla przetwarzania języka polskiego (możliwe jest utworzenie modeli dla innych języków).

Próbkowanie

Uruchamianie skanowania źródeł w zgodnie z zadanym planem i kombinacją parametrów od próbkowania i skanowania ogólnego do pełnego skanowania szczegółowego

Zakres źródeł: wybrane systemy, serwery, bazy, tabele, kolumny, katalogi, rodzaje plików

Tryby skanowania: próbkowanie, skanowanie etykiet, skanowanie pełne

Typy danych: strukturalne lub/i niestrukturalne

Zakres leksykonu: rodzaje wyszukiwanych danych osobowych

Rodzaj algorytmów skanowania: reguły deterministyczne, probabilistyczne

Sprawdź w jakich przypadkach stosowany jest sensID Detect

Inwentaryzacja danych

Inwentaryzacja systemów pod kątem przetwarzanych danych osobowych i zgodności RODO

Katalogowanie źródeł przechowujących dane osobowe i wrażliwe

Klasyfikacja danych osobowych

Przygotowanie wsadu do Rejestru Danych Osobowych oraz Rejestru Czynności Przetwarzania

Anonimizacja

Zabezpieczenie ujawnienia danych poprzez anonimizację lub pseudonimizację

Anonimizacja danych na środowiskach testowych

Maskowanie danych archiwizowanych

Klasyfikacja dokumentów

Automatyzacja katalogowania dokumentów i sprawdzania ich zawartości

Klasyfikacja dokumentów wewnętrznych – np. faktur, umów

Wyszukiwanie specyficznych danych przedsiębiorstwa np. identyfikatorów klientów

Poprawa jakości danych i analizy śledcze

Zaawansowana analityka biznesowa oraz analizy powiązań danych w celu:

Poprawy jakości danych – np. weryfikację poprawności danych słownikowych

Redukcji procesów ryzyka kredytowego – np. poprzez wyszukiwanie specyficznych fraz i powiązań w tekście